การรับสมัคร

   

รอบที่ 1

โครงการเด็กดีมีที่เรียน 

GPAX: 2.75 ขึ้นไป

 

รอบที่ 2

โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 

GPAX: 3.00 ขึ้นไป

GAT 30% PAT1 20% PAT2 20% PAT3 30%

GPAX: 2.5 (ปวช.)

 

รอบที่ 3

GPAX: 2.5 ขึ้นไป

GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.5 GAT 30% ขั้นต่ำ25 PAT1 20% ขั้นต่ำ20 PAT2 20% ขั้นต่ำ23 PAT3 20% ขั้นต่ำ30

 

รอบที่ 4

GAT 15% PAT2 15% PAT3 20% Onet 30% GPAX 20%

 

รอบที่ 5

GAT 30% ขั้นต่ำ10 PAT1 20% ขั้นต่ำ7 PAT2 20% ขั้นต่ำ7 PAT3 20% ขั้นต่ำ10

 

ดาวน์โหลดเกณฑ์การรับสมัครนิสิตใหม่

 TitleSize