โครงการศึกษาดูงานบริษัท กสิกร บิซิเนส - เทคโนโลยี กรุ๊ป และ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
Kitsana Kathinsummit

โครงการศึกษาดูงานบริษัท กสิกร บิซิเนส - เทคโนโลยี กรุ๊ป และ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

โครงการศึกษาดูงานบริษัท กสิกร
บิซิเนส - เทคโนโลยี กรุ๊ป และ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนวิสัยทัศน์และมองเห็นถึงอนาคตในงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเป็นการเชื่อมโยงความรู้ทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติมาประมวลความรู้ใหม่โดยการนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในชีวิตการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Previous Article พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Next Article ดูงานบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
Print
66