คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


ได้ทำการเปิดสาขาวิชามาแล้วทั้งสิ้น 7 ปี นับตั้งแต่แยกจากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าในปีการศึกษา 2556

การเรียนการสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นั้น จะส่งเสริมไปในทางด้านการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น การเขียนโปรแกรม(Coding) การจัดการฐานข้อมูล(Database) การสื่อสารข้อมูล(Data Communication) อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ

รวมไปถึงพื้นฐานของการเป็นวิศวกร เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่สนใจจะได้รับความรู้และประโยชน์จากสาขาวิชาของเรา จะสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาต่อไปได้

ดาวน์โหลดหลักสูตร

การรับสมัคร

รอบ 1

โครงการเด็กดีมีที่เรียน
รับ 30 คน
GPAX 2.75 ขึ้นไป
รายวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์เกรดเฉลี่ย 3 ขึ้นไป

รอบ 2

เกรดเฉลี่ยสะสมม. 4-6 ไม่ต่ำกว่า 3
GAT 30%
PAT1 20%
PAT2 20%
PAT3 30%
โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
รับ 2 คน
โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”
รับ 2 คน
โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
รับ 1 คน
ปวช เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.5

รอบ 3

รับ 8 คน
GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.5
GAT 30% ขั้นต่ำ25
PAT1 20% ขั้นต่ำ20
PAT2 20% ขั้นต่ำ23
PAT3 20% ขั้นต่ำ30

รอบ 4

รับ 5 คน
GAT 15%
PAT2 15%
PAT3 20%
Onet 30%
Gpax 20%

รอบ 5

รับ 5 คน
GAT 30% ขั้นต่ำ10
PAT1 20% ขั้นต่ำ7
PAT2 20% ขั้นต่ำ7
PAT3 20% ขั้นต่ำ10

หลักสูตร

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
 • หมวดวิชาเฉพาะ
  • วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
   วิชาเขียนแบบ คณิตศาสตร์วิศวกรรม และสถิติ
  • วิชาชีพบังคับ
   กลุ่มเทคโนโลยีงานประยุกต์ กลุ่มเทคโนโลยีงานประยุกต์และวิธีการทางซอท์ฟแวร์ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ และกลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 • หมวดวิชาเสรี

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท