free site templates

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์คืออะไร?

        วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) คือ ศาสตร์ว่าด้วยการออกแบบ จัดสร้าง ลงมือปฏิบัติ และบำรุงรักษาซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบใดๆ ที่มีการควบคุมและประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบนั้น ทั้งนี้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการรวมกันระหว่างศาสตร์ 2 ศาสตร์ นั่นคือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical engineering) โดยในการศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นั้น จะมุ่งศึกษาหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม ตลอดจนการนำหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวเนื่องกับการออกแบบฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, เครือข่าย และโพรเซส

        ซึ่งวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะแบ่งออกเป็น 3 สายหลักๆ
    1. สาย Hardware สายนี้จะเรียนเกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ เรียนรู้ที่จะสร้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขึ้นมา ซึ่งทางสายนี้จะมีความใกล้ชิดกับวิศวกรรมไฟฟ้าค่อนข้างมาก โดยจะเรียนไปถึงวงจรต่างๆ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ฯลฯ โดยจะนำความรู้ที่เรียนไปทั้งหมด มาทำการสร้างอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ชิ้นนึงที่สามารถทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้ อนึ่งการเรียนทางด้านสาย Hardware ก็จะมีการเขียนโปรแกรมด้วยเช่นกัน แต่จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุม Hardware
    2. สาย Software สายนี้จะเรียนเน้นไปทางด้านการเขียนโปรแกรม ทั้งโปรแกรมระบบ และ โปรแกรมประยุกต์ โดยจะเรียนตั้งแต่พื้นฐานของการแก้ไขปัญหาอย่างมีวิธีการ (Algorithm อัลกอริธึม) ตลอดไปถึงการเรียนรู้ว่า คอมพิวเตอร์มีการทำงานอย่างไร เมื่อเขียนโปรแกรมลงไป โปรแกรมจะนำค่าที่ได้ไปเก็บไว้ที่ไหน แล้วเราจะเรียกค่านั้นมาใช้ได้อย่างไร เรามีขั้นตอนวิธีในการรับงานเขียนโปแกรม วิเคราะห์ระบบอย่างไร (Software Engineering)
    3. สาย Network สายนี้ดูจะเป็นสายที่มีผู้เรียนค่อนข้างมาก เป็นสายที่เรียนเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่สัญญาณที่ส่งผ่านตัวกลาง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นวิทยุ จนนำพื้นฐานที่เรียนมาทำการสร้างเป็นระบบเครือข่าย LAN, MAN หรือ WAN นอกจากนั้นบรรดา Hacker ทั้งหลายโดยส่วนมากก็จะอยู่สายนี้ครับ เราจะเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การควบคุมระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้เป็นแม่ข่าย คุณสมบัติของสายส่งข้อมูล หรือ ตัวกลางแบบไร้สาย

เตรียมตัวอย่างไร?

        การเตรียมตัวก็ไม่ยากครับ ศึกษาค้นคว้าด้านคอมพิวเตอร์มาก่อน ยิ่งถ้าชอบเขียนโปรแกรมหรือชอบต่อวงจรนี้สบายเลย  ต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พอสมควร

เรียนอะไรบ้าง?

        สำหรับ มศว ในทุกๆ เทอมจะมีวิชาที่เป็นวิชาของมหาวิทยาลัย หรือว่าหลายๆ คนจะเรียนว่าวิชา SWU ในปี 1 จะมีแต่วิชาพื้นฐานซะส่วนใหญ่ เช่น ฟิสิกส์ แคล เคมี หลังจากนั้นพอเข้า ปี 2 จะเริ่มมีวิชาเฉพาะของภาคคอม แต่ก็ยังเป็นพื้นฐานของวิศวะคอมและมีไฟฟ้าปนเข้ามาด้วย พอเข้า ปี 3 ส่วนใหญ่ที่เรียนจะมีแต่วิชาของภาคและเริ่มเจาะลึกลงไปในแต่ละเรื่องแล้ว (ควรตั้งใจเรียนพื้นฐานตอนปี 2 ให้ดี) ปี 4 วิชาเรียนจะไม่ค่อยเยอะ แต่ค่อนข้างเจาะลึกมากๆ เพราะต้องนำความรู้ไปทำโปรเจคจบ (ทีสิส)

จบไปทำอะไร?

  1. พัฒนาโปรแกรม เขียนโปรแกรมต่างๆ
  2. วิศวกรวางระบบคอมพิวเตอร์
  3. วิศวกรดูแลเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์
  4. ผู้ผลิตและพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  5. Security System คอยคุ้มกันฐานข้อมูลสำคัญให้แก่หน่วยงานต่างๆ
  6. กราฟฟิคดีไซเนอร์ ออกแบบและเขียนคำสั่งการทำงานของกราฟฟิคต่างๆ
  7. ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์
  8. เซลส์หรือฝ่ายการตลาดด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ที่อยู่

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

ติดต่อ

Email: thanita@g.swu.ac.th
Phone: 02-649-5000