กิจกรรมโครงการ True Lab Boot Camp 2017


นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มศว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในกิจกรรมโครงการ True Lab Boot Camp 2017 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การใช้กระบวนการ New Product Development (NDP) ในการสร้างนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560

https://photos.app.goo.gl/HnPJszJkMH2i5pab6