โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี Internet of Thing (loT) สำหรับนวัตกรรม Thailand 4.0