โครงการร่วมทำความดีสานสัมพันธ์พี่น้องภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558