Open house ปีการศึกษา 2559

Open house ปีการศึกษา 2559

กิจกรรม Bye'nior ปี2558

กิจกรรม Bye'nior ปี2558

กิจกรรม Bye'nior ปี2560

กิจกรรม Bye'nior ปี2560

พิธีรับปริญญา ปีการศึกษา 2559

พิธีรับปริญญา ปีการศึกษา 2559

โครงการร่วมทำความดีสานสัมพันธ์พี่น้องภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

โครงการร่วมทำความดีสานสัมพันธ์พี่น้องภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

โครงการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2560

โครงการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมทำบุญภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา2560

กิจกรรมทำบุญภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา2560

กิจกรรมโครงการ True Lab Boot Camp 2017

กิจกรรมโครงการ True Lab Boot Camp 2017

โครงการร่วมทำความดีสานสัมพันธ์พี่น้องภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558

โครงการร่วมทำความดีสานสัมพันธ์พี่น้องภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี Internet of Thing (loT) สำหรับนวัตกรรม Thailand 4.0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี Internet of Thing (loT) สำหรับนวัตกรรม Thailand 4.0

นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มศว ร่วมสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนไทย

นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มศว ร่วมสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนไทย