ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร

อาจารย์ ดร.สุทธิพันธ์ อักษรเนียม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประมวล ชูรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์

ผศ.ชัยณรงค์ คล้ายมณี

อ.อาคม ม่วงเขาแดง