ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ is committed to protecting your privacy and developing technology that gives you the most powerful and safe online experience. This Statement of Privacy applies to the ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ site and governs data collection and usage. By using the ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ site, you consent to the data practices described in this statement.

Collection of your Personal Information

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ collects personally identifiable information, such as your email address, name, home or work address or telephone number. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ also collects anonymous demographic information, which is not unique to you, such as your ZIP code, age, gender, preferences, interests and favorites.

There is also information about your computer hardware and software that is automatically collected by ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์. This information can include: your IP address, browser type, domain names, access times and referring website addresses. This information is used by ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ for the operation of the service, to maintain quality of the service, and to provide general statistics regarding use of the ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ site.

Please keep in mind that if you directly disclose personally identifiable information or personally sensitive data through ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ public message boards, this information may be collected and used by others. Note: ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ does not read any of your private online communications.

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ encourages you to review the privacy statements of Web sites you choose to link to from ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ so that you can understand how those Web sites collect, use and share your information. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ is not responsible for the privacy statements or other content on Web sites outside of the ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ and ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ family of Web sites.

Use of your Personal Information

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ collects and uses your personal information to operate the ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Web site and deliver the services you have requested. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ also uses your personally identifiable information to inform you of other products or services available from ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ and its affiliates. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ may also contact you via surveys to conduct research about your opinion of current services or of potential new services that may be offered.

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ does not sell, rent or lease its customer lists to third parties. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ may, from time to time, contact you on behalf of external business partners about a particular offering that may be of interest to you. In those cases, your unique personally identifiable information (e-mail, name, address, telephone number) is not transferred to the third party. In addition, ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ may share data with trusted partners to help us perform statistical analysis, send you email or postal mail, provide customer support, or arrange for deliveries. All such third parties are prohibited from using your personal information except to provide these services to ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์, and they are required to maintain the confidentiality of your information.

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ does not use or disclose sensitive personal information, such as race, religion, or political affiliations, without your explicit consent.

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ keeps track of the Web sites and pages our customers visit within ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์, in order to determine what ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ services are the most popular. This data is used to deliver customized content and advertising within ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ to customers whose behavior indicates that they are interested in a particular subject area.

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Web sites will disclose your personal information, without notice, only if required to do so by law or in the good faith belief that such action is necessary to: (a) conform to the edicts of the law or comply with legal process served on ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ or the site; (b) protect and defend the rights or property of ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์; and, (c) act under exigent circumstances to protect the personal safety of users of ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์, or the public.

Use of Cookies

The ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Web site use "cookies" to help you personalize your online experience. A cookie is a text file that is placed on your hard disk by a Web page server. Cookies cannot be used to run programs or deliver viruses to your computer. Cookies are uniquely assigned to you, and can only be read by a web server in the domain that issued the cookie to you.

One of the primary purposes of cookies is to provide a convenience feature to save you time. The purpose of a cookie is to tell the Web server that you have returned to a specific page. For example, if you personalize ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ pages, or register with ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ site or services, a cookie helps ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ to recall your specific information on subsequent visits. This simplifies the process of recording your personal information, such as billing addresses, shipping addresses, and so on. When you return to the same ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Web site, the information you previously provided can be retrieved, so you can easily use the ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ features that you customized.

You have the ability to accept or decline cookies. Most Web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. If you choose to decline cookies, you may not be able to fully experience the interactive features of the ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ services or Web sites you visit.

Security of your Personal Information

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ secures your personal information from unauthorized access, use or disclosure. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ secures the personally identifiable information you provide on computer servers in a controlled, secure environment, protected from unauthorized access, use or disclosure. When personal information (such as a credit card number) is transmitted to other Web sites, it is protected through the use of encryption, such as the Secure Socket Layer (SSL) protocol.

Changes to this Statement

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ will occasionally update this Statement of Privacy to reflect company and customer feedback. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ encourages you to periodically review this Statement to be informed of how ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ is protecting your information.

Contact Information

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ welcomes your comments regarding this Statement of Privacy. If you believe that ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ has not adhered to this Statement, please contact ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ at thitipornp@g.swu.ac.th. We will use commercially reasonable efforts to promptly determine and remedy the problem.