หลักสูตร วศ.บ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียดหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 2. มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถนำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง
 3. มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถพัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
 4. คิดเป็น ทำเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
 5. มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีทักษะการบริหารจัดการและทำงานเป็นหมู่คณะ
 6. รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 7. มีความสามารถการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี
 8. มีความสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือบุคคลตามข้อกำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทำงาน
 9. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม รวมทั้งประเด็นทางด้านกฎหมายและจริยธรรม
 10. มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร
 11. มีความสามารถบริหารระบบสารสนเทศในองค์กร
 12. มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อใช้งานได้

โครงสร้างหลักสูตร

  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 102 หน่วยกิต
 3. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร 10 หน่วยกิต
 4. วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 24 หน่วยกิต
 5. วิชาเอกบังคับ 53 หน่วยกิต
 6. วิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
 7. หมวดวิชาเลือกเสรี 10 หน่วยกิต