หลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม

2. มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถนำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง

3. มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถพัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม

4. คิดเป็น ทำเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม

5. มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีทักษะการบริหารจัดการและทำงานเป็นหมู่คณะ

6. รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

7. มีความสามารถการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี

8. มีความสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือบุคคลตามข้อกำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทำงาน

9. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม รวมทั้งประเด็นทางด้านกฎหมายและจริยธรรม

10. มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร

11. มีความสามารถบริหารระบบสารสนเทศในองค์กร

12. มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อใช้งานได้

 

โครงสร้างหลักสูตร 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 108 หน่วยกิต
  • วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร 16 หน่วยกิต
  • วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 21 หน่วยกิต
  • วิชาเอกบังคับ 59 หน่วยกิต
  • วิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

ระยะเวลาการศึกษา

4 ปี

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ตึก G) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 

อัตราค่าเรียน

ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

 

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. พนักงานในสถานประกอบการ ในตำแหน่งวิศวกรคอมพิวเตอร์

2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ในตำแหน่งวิศวกรคอมพิวเตอร์

3. ผู้ช่วยสอนวิศวกรประจำห้องปฏิบัติการ ในสถาบันการศึกษาภาครัฐหรือเอกชน

4. ผู้ช่วยนักวิจัย วิศวกรประจำหน่วยงาน ในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน

5. ประกอบอาชีพอิสระด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรการศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์