ติดต่อเราได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) ชั้น 6

63 หมู่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

โทร 02-649-5000 ต่อ 27051

Email: thanita@g.swu.ac.th