ตารางเรียน

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2/2565

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2565

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษา 2/2565 (แผนการศึกษาที่ 1)

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษา 2/2565 (แผนสหกิจศึกษา)

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2/2565 ( แผนการศึกษาที่ 1)
 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2/2565 (แผนสหกิจศึกษา)