การศึกษาดูงาน KBTG
Kitsana
/ Categories: Uncategorized

การศึกษาดูงาน KBTG

       ด้วย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้จัดโครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานให้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

       ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซเครเทเรียต จำกัด โดยทางภาควิชาฯ ได้เข้าไปศึกษาดูงานในส่วนของหน่วยงานที่ให้บริการดูแลด้านการวางแผนเทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟท์แวร์ของธนาคารกสิกรไทยซึ่งนิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้กับความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป

Previous Article นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มศวได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง Wolf club cyber camp 2016
Next Article การศึกษาดูงาน SCB
Print
314