การศึกษาดูงาน SET
Kitsana
/ Categories: Uncategorized

การศึกษาดูงาน SET

       ด้วย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้จัดโครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานให้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
       ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 – 17.00 น. ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทางภาควิชาฯ ได้เข้าไปศึกษาดูงานระบบการทำงาน IT และระบบ IT Securities รับฟังบรรยายการเตรียมตัวของนิสิตสำหรับการสมัครฝึกงาน และสมัครงาน รวมไปถึงฟังบรรยายและเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Previous Article การศึกษาดูงาน SCB
Next Article การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Network หรือ EENET2020) ครั้งที่ 12
Print
294