การศึกษาดูงาน SCB

       ด้วย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้จัดโครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานให้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

       ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยทางภาควิชาฯ ได้เข้าไปศึกษาดูงานเพื่อให้วิทยากรให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติด้านการวางแผนเทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟท์แวร์ซึ่งนิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้กับความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป

Print
Author: Kitsana
0 Comments

Categories: UncategorizedNumber of views: 574

Tags: