ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562
Kitsana

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกท่าน

ซึ่งในวันที่ 21 พ.ย. 2563 ได้มีกิจกรรมซ้อมรับปริญญาที่ภาควิชาฯ และมีการถ่ายรูปหมู่ร่วมกันของบัณฑิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของภาควิชา ในวันที่ 23 พ.ย. 2563

Previous Article โครงการในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022)
Next Article ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563
Print
358