อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์นวัตกรรม” ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kitsana
/ Categories: Uncategorized

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์นวัตกรรม” ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์นวัตกรรม” ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีการทำ MOU (Memorandum of Understanding) กับทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ นั้น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์นวัตกรรม” ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยในการอบรมดังกล่าวนิสิตได้รับความรู้ด้านฝึกกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และฝึกการทำ Prototype ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดทำโครงงานวิศวกรรมต่อไป

Previous Article ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ผ่านการคัดเลือกผลงานรอบนำเสนอ ระดับภูมิภาค การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021)
Next Article โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563
Print
399