ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ได้นำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศกรรมไฟฟ้าครั้งที่13"The 13th Conference of Electrical Engineering Network2021(EENET 2021)
Kitsana Kathinsummit

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ได้นำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศกรรมไฟฟ้าครั้งที่13"The 13th Conference of Electrical Engineering Network2021(EENET 2021)


ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวดรุณี เพ็ชรสุข

นายธรพ์ณธร อุทัยฉาย

นางสาวเสาวลักษณ์ วโนทยาน

นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง

“แอปพลิเคชันบอกข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารในขนมปัง สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นเลือนราง”

“Food Allergens in Bakery Mobile Application For Visually Impaired People”

ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศกรรมไฟฟ้า ครั้งที่13 "The 13th Conference of Electrical Engineering Network 2021 (EENET 2021)"

ณ วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564

Previous Article ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง “ระบบการเรียนรู้ของเครื่องด้วยภาพถ่ายแบบอัตโนมัติสำหรับการระบุลักษณะทางสัณฐานวิทยาของอะแคนทามีบา”
Next Article อบรม EndNote
Print
327