อบรม EndNote
Kitsana Kathinsummit

อบรม EndNote

อบรม EndNote

ด้วย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ กำหนดจัดโครงการเสริมทักษะการจัดทำเอกสารโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : การใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตได้รับความรู้และส่งเสริมทักษะในการใช้โปรแกรม EndNote และสามารถนำไปใช้ประยุกต์กับการจัดทำโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้

Previous Article ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ได้นำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศกรรมไฟฟ้าครั้งที่13"The 13th Conference of Electrical Engineering Network2021(EENET 2021)
Next Article หลักสูตร How to write effective resume
Print
184