โครงการในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิต

นายศิวัช ศรีตระกูล

นายธีรธร ถุไกรวงศ์

นายศตวรรษ ภิรมย์สุข

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานรอบนำเสนอ ระดับภูมิภาค (ตะวันออก)

โครงการในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022)

Print
0 Comments

Categories: ผลงานนิสิตNumber of views: 350

Tags: