โครงการในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิต 

นางสาวดรุณี เพ็ชรสุข

นายธรรพ์ณธร อุทัยฉาย

นางสาวเสาวลักษณ์ วโนทยาน

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานรอบนำเสนอ ระดับภูมิภาค (ตะวันออก)

โครงการในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022)

Print
0 Comments

Categories: ผลงานนิสิตNumber of views: 290

Tags: