ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปีที่ 3 ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award สาขา AI for Healthcare & Hospital Information Systems
Kitsana Kathinsummit

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปีที่ 3 ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award สาขา AI for Healthcare & Hospital Information Systems

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ 

นางสาวมุกลดา แม้นเหมือน

นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3
ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award สาขา AI for Healthcare & Hospital Information Systems

ผลงานวิจัย เรื่อง การออกแบบแอปพลิเคชันดูแลสุขภาพสำหรับตรวจจับท่าการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ในงานประชุมทางวิชาการ THE2ND CONFERENCE ON HEALTH TECHNOLOGY OF THAILAND (HTCON2022) จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 25 มิถุนายน 2565

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Previous Article ขอแสดงความยินดีกับทีมพัฒนา โปรแกรมเพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ระดับนิสิต นักศึกษา
Print
44