โครงการ  "อบรมเชิงปฏิบัติการ Ethereum from scratch"
Kitsana Kathinsummit
/ Categories: Uncategorized

โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ Ethereum from scratch"

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทำโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ Ethereum from scratch" โดยมีคุณธนิน ตันติศิรวัฒนกุล วิทยากรจาก บริษัท i am consulting มาให้ความรู้เกี่ยวกับ Blockchain และร่วมทำ mini Workshop กับนิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นิสิตภาควิศวกรรมชีวการแพทย์ อาจารย์และบุคลากร IT ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางไฟฟ้า (ตึก G) คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวันที่ 18 และวันที่ 21 ตุลาคม 2565

Previous Article กิจกรรม Mini Workshop ส่งเสริมทักษะ “Collaboration mindset for 1st Jobber” สร้างทัศนะคติในทำงานเป็นทีมให้แก่นักศึกษาที่กำลังเรียนชั้นปีที่ 4
Next Article TCAS รอบที่ 1 Portfolio 2566 : โครงการเด็กดีมีที่เรียน
Print
47