TCAS รอบที่ 1 Portfolio 2566 : โครงการเด็กดีมีที่เรียน

TCAS รอบที่ 1 Portfolio 2566 : โครงการเด็กดีมีที่เรียน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รหัสสาขา 09012 จำนวนที่รับ : 35 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1) สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75

3) เคยเป็นตัวแทนแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับโครงงานวิทยาศตร์ นวัตกรรม ทักษะทางด้านวิชาการ เน้นด้านวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี ให้แสดงเอกสาร/หลักฐานมาในแฟ้มประวัติและผลงาน(Portfolio)

 

 

Print
0 Comments

Categories: ประชาสัมพันธ์Number of views: 1404

Tags: