โครงการ “การเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมหุ่นยนต์แขนกลขนาดเล็ก”
Kitsana Kathinsummit

โครงการ “การเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมหุ่นยนต์แขนกลขนาดเล็ก”

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิต
เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมหุ่นยนต์แขนกลขนาดเล็ก” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ตึก G) โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ฝึกปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมหุ่นยนต์แขนกลขนาดเล็ก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนและการทำงานในอนาคต

Previous Article โครงการประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
Next Article ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2564 ทุกท่าน
Print
252