งานปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
Kitsana Kathinsummit

งานปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมอวยพร แสดงความยินดี และผูกข้อมือให้ กับนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่กำลังจะจบการศึกษา ในงานปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ อาคารเรียนรวม 101 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม นำทีมโดย อาจารย์เอกราช กู้เขียว และกิจกรรม SWU Engineering Job Fair 2023 เพื่อสมัครงานและรับนิสิตฝึกงานจากสถานประกอบการ กว่า 20 แห่ง ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดย ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

Previous Article ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2564 ทุกท่าน
Next Article พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Print
49