ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์

อาจารย์

watch@g.swu.ac.th

ตารางสอน

วุฒิการศึกษา


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ความถนัด / สนใจเป็นพิเศษทางวิชาการ


Expert Systems and Knowledge Engineering

Fuzzy Engineering  and  Information System Design

Artificial Intelligence

 

ผลงานวิจัย


W. Wiriyasuttiwong ; K. Kantapanit ; and P. Singhadej. “Development of a Clinical Diagnosis Expert Systems.”  Proceedings of the 1999 National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC’1999) : p9-16, Bangkok, Thailand,1999. (in Thai)

K. Kantapanit ; T. Ualucksakul ; and W. Wiriyasuttiwong “Realization of Passive Electronic Circuit Using Preferred Value Components and Error Feedback Genetic Algorithms.”,  Proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Technologies (InTech’2000) : p144-148, Bangkok, Thailand, 2000.

K. Kantapanit ; C. Treesatayapun ; and W. Wiriyasuttiwong  “Neural Adaptive Control with Plant Information Feedback.”,  Proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Technologies (InTech’2000) : p80-183, Bangkok, Thailand, 2000.

K. Kantapanit ; P. Inrawong ; W. Wiriyasuttiwong ; and R. Kantapanit.   “Dental Caries Lesions Detection Using Deformable Templates. The 2001 IEEE International Symposium on Circuits and Systems. (ISCAS 2001) Volume II : p125–128, Sydney , Australia, 2001.

K. Kantapanit ; C. Treesatayapun ; and W. Wiriyasuttiwong  “Adaptive Neural Network Control with Plant Information Feedback.”,  The 3rd International Symposium on Intelligent Processing and Manufacturing of Material (IPMM-2001) : , Vancouver, Canada, July 29 – August 3, 2001.

R. Wiriyasuttiwong, W. Wiriyasuttiwong and K. Kantapanit  “An Expert Consultation System in Selecting Statistical Methods for a Single Group of Samples”,  Extended Abstracts of the 27th Conference of Science and Technology of Thailand (STT27), p287, Lee Garden Plaza, Hat Yai, Songkhla, 16-18 October 2001.

W. Wiriyasuttiwong, K. Kantapanit and K. Suriya “A Knowledge-Based Expert System Application to the Economics Analysis of Personal Consumer Credit”, Extended Abstracts of the 27th Conference of Science and Technology of Thailand (STT27), p764, Lee Garden Plaza, Hat Yai, Songkhla, 16-18 October 2001.

K. Kantapanit and W. Wiriyasuttiwong “Design of FLC for Electric Ceramics Kiln Using Hard c-Means Clustering”,  Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Technologies (InTech’2001), p81-84, Bangkok, Thailand, 27-29 November, 2001.

K. Kantapanit ; P. Inrawong ; W. Wiriyasuttiwong ; and R. Kantapanit.   “Detection of Tooth Decays by Adaptive Templates.” Proceedings of the 1st Vietnam-Japan Bilateral Symposium on Biomedical Imaging  and  Applications (VJMEDIMAG’2001), p166-169, Hanoi, Vietnam, 24-25 November, 2001.

C. Treesatayapun ; K. Kantapanit ;  S. Uatrongjit ;and W. Wiriyasuttiwong. “Fuzzy Graphic Inference Networks” Proceedings of the 2nd Vietnam-Japan Symposium on Fuzzy Systems and Applications (VJFUZZY’2001), p332-337, Hanoi, Vietnam, 7-8 December, 2001.

W. Wiriyasuttiwong and R. Wiriyasuttiwong. “An Application Software for Forecasting using Moving Average Methods” Proceedings of the MEHDA’S 2nd International Conference on Educational Development for Societies on the Move , Mekong Human Resource Development Agency (MEHDA), p54-58, Uttaradit, Thailand, December 20-21, 2001.

W. Wiriyasuttiwong and N. Pacharapruethipakorn  “A Fuzzy Expert System for Dental Age Assessment”, Extended Abstracts of the 28th Conference of Science and Technology of Thailand (STT28), p601, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, 24-26 October 2002.

W. Wiriyasuttiwong, R. Wiriyasuttiwong, N. Jarupattanasiregul and K. Kantapanit “An Expert Consultation System in Selecting Statistics for Data Analysis with Two Variables”, Extended Abstracts of the 28th Conference of Science and Technology of Thailand (STT28), p602, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, 24-26 October 2002.

W. Wiriyasuttiwong “A Fuzzy Expert Controller for Pump Start-up Operation”, Extended Abstracts of the 28th Conference of Science and Technology of Thailand (STT28), p743, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, 24-26 October 2002.

P. Juangjandee and W. Wiriyasuttiwong  “An Expert System for Turbine Cycle Losses Reduction” Proceedings of the International Conference on Computer, Communication and Control Technologies. (CCCT'03), Vol.VI, p103-107 Sheraton World Resort, Orlando, Florida, USA, July 31 - August 2, 2003.

W. Wiriyasuttiwong, P. Puapornpong and W. Narkbuakaew  “Designing the Pelvic Inflammatory Expert System”  Proceedings of The 4th National Meeting on Biomedical Engineering, p143-150, Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand. August 25-26, 2005.

T. Chaichana, W. Wiriyasuttiwong, S. Reepolmaha  C. Pintavirooj  and M. Sangworasil  “Extraction Blood Vessels from Retinal Fundus Image Based on Fuzzy C-Median Clustering Algorithm” Proceedings of The 3rd International Conference on Natural Computation (ICNC'07) and the 4th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD'07), Haikou Huandao Tide Hotel, China., August 25 – 27, 2007

Sumate Pattanasuttinont, Watcharachai Wiriyasuttiwong, and Walita Narkbuakeaw  “A Medical Knowledge-Based System for Ectopic Pregnancy” Proceedings of The 1st Symposium on Thai Biomedical Engineering, Bangkok, Thailand, December 18-19, 2007.

P. Puapornpong, W. Narkbuakaew, and W. Wiriyasuttiwong, “A Medical Expert System for Preterm Labor” Proceedings of The 1st Symposium on Thai Biomedical Engineering, Bangkok, Thailand, December 18-19, 2007.

W. Wiriyasuttiwong,  S. Rerksuppaphol,   W. Narkbuakeaw and  S. Rodamporn  “Medical Expert System for Acute Abdominal Pain”   Proceedings of The 2nd Symposium  on Thai Biomedical Engineering (ThaiBME2010) ,  p200-206 , August, 2010.

T. Meechai, S. Taechangam, C. Pachotikarn, Wongwit Senawongse, W. Wiriyasuttiwong. Research and development of multimedia website nutrition education tool in hypertensive subjects. 5th Asian Congress of Dietetics, 10-12 November 2010, Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand.

M. Kitporntheranunt, W. Wiriyasuttiwong, A. Nirapaik, A. Boonmeepipit    “Building the Pelvic Endometriosis Knowledge Base Software”   The 4th Asia Pacific Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology and Infertility (COGI): Building Consensus in Gynecology, Infertility and Perinatology (BCGIP) in collaboration with The Royal Thai College of Obstetricians and Gynecologists  Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand, November 24-27, 2011.

W. Wiriyasuttiwong et al.,  “Development of Customer Relationship Management System for Inbound and Outbound Travel Agents”  Proceedings of The 1st National Conference on 3P (Private Public Partnership) Research & Technology Licensing Office (TLO) 2012, Naresuan University,  July 28-30, 2012.

U. Suksopanon, W. Wiriyasuttiwong, S. Sangwatanaroj  and I. Sa-nguandee  “An Online Health Evaluation and Risk Assessment System for Coronary Heart Disease” Proceedings of The 4th Biomedical Engineering Conference of Thailand (BMECON2012), The Emerald Hotel, August 9-10, 2012.

S. Leeponmaha, W. Wiriyasuttiwong et al., “Medical Knowledge-Based System for Red Eye Disease” Proceedings of The 4th Biomedical Engineering Conference of Thailand (BMECON2012), The Emerald Hotel, August 9-10, 2012.

P. Puapornpong, W. Wiriyasuttiwong et al., “Online Pregnancy Calculation and Mom Healthcare” Proceedings of The 4th Biomedical Engineering Conference of Thailand (BMECON2012), The Emerald Hotel, August 9-10, 2012.

W. Wiriyasuttiwong., S. Rodamporn. and I. Sanguandee.  “A Medical Knowledge-Based System Shell for Thai Physicians” The 3rd Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON2018), The Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel. Bangkok, Thailand, December 12-14, 2018.

S. Rerksuppaphol, L. Rerksuppaphol, I. Sa-nguandee, W. Wiriyasuttiwong. “Online Nutritional Assessment System for Thai Children” The 12 th Srinakharinwirot University Research Conference, Srinakharinwirot University, Thailand, March 20-21, 2019.

K. Kantapanit ;and W. Wiriyasuttiwong.  “Face Recognition by Edge Detection of JPEG Compressed Images and Backpropagation Neural Network”  The Engineering Journal of Siam University.  Volume 4, p42-45, Year 2 , July-December, 2000.

W. Wiriyasuttiwong.  “An Intelligent Temperature Control for Electric Kiln Using Fuzzy Fast-Direct Chaining Reasoning” The Engineering Journal of Siam University.  Volume 6, p51-58, Year 3 , July-December, 2001. (in Thai)

C. Wichasilp, W. Wiriyasuttiwong, V. Tunbunheng, and K. Kantapanit “Fuzzy c-Means Clustering Designed FLC for Air-Conditioning System” The Engineering Journal of Siam University.  Volume 7, p23-27, Year 3 , January-June, 2002.

W. Wiriyasuttiwong and P. Juangjandee “An Expert System for Turbine Energy Losses Analysis in Mae Moh Lignite Power Plant” The Engineering Journal of Siam University.  Volume 8, p28-32, Year 4 , July-December, 2002.

C. Wichasilp, W. Wiriyasuttiwong  and K. Kantapanit  “Design of  Fuzzy Logic Controllers by Fuzzy c-Means Clustering” Thammasat International Journal of Science and Technology.  p12-16, 2003.

W. Wiriyasuttiwong and S. Rodamporn  “An Application of Fuzzy c-Means Clustering to FLC Design for Electric Ceramics Kiln.”   WSEAS Transactions on Information Science and Applications.   Issue 1, Vol. 1, p199-203, July 2004.

S. Noimanee, J. Tantakul, S. Chaisupan, W. Wiriyasuttiwong and A. Chayunnakon “The Health Data Monitoring of Patient via GPS System”  Journal of Thai Association for Medical Instrumentation, Vol. 5, No. 12, p39-47, July-September 2006.

W. Wiriyasuttiwong   “Design of an Expert System for Diagnosis by History Taking” Thai Science and Technology Journal of Thammasat University, Vol. 14, No. 2, August-November 2006.

W. Wiriyasuttiwong and W. Narkbuakeaw  “Medical Knowledge-Based System for Diagnosis from Symptoms and Signs” The International Journal of Applied Biomedical Engineering (IJABME), Vol.2 No.1 p54-59, January – June 2009.

W. Wiriyasuttiwong, S. Rodamporn, K. Nasok, I. Sa-nguadee “University Research Management System” Srinakharinwirot University Journal of Science and Technology, Year 9 Issue 17, January-June 2017.

K. Pattrawiwat, S. Siripipattanakul and W. Wiriryasuttiwong. “Development of Measuring Instruments Database System in Behavioral Science Research Institute” Journal of Behavioral Science, Vol.23 No.2 July 2017.

โครงการวิจัยส่วนวิเคราะห์หน่วยคำและโครงสร้างประโยคภาษาไทย สำหรับระบบการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์”  ทุนเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พฤศจิกายน 2542 – มีนาคม 2545 :    หัวหน้าโครงการวิจัย

โครงการวิจัยการพัฒนาชุดควบคุมฟัซซีจีเนติกอัลกอริทึม สำหรับการควบคุมอุณหภูมิในเตาเผาเซรามิคแบบไฟฟ้า (Development of a Fuzzy-GA Controller for Temperature Control in Electric Kiln)” ทุนสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ตุลาคม 2544 – กันยายน 2545 :   ผู้ร่วมวิจัย

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบควบคุมแบบอะแดบทีฟฟัซซีลอจิกสำหรับควบคุมอุณหภูมิในเตาเผาเซรามิคแบบแก็ส” ทุนสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ ตุลาคม 2545–กันยายน 2547:ผู้ร่วมวิจัย

ชุดโครงการวิจัยระบบผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรคจากการซักประวัติ (An Expert System for Diagnosis by History Taking)” ทุนสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ตุลาคม 2545 – มีนาคม 2547 : รองผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย

โครงการวิจัยระบบต้นแบบสำหรับการแปลภาษาไทย-อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (The Prototype System for Thai-English Machine Translation)”  ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มิถุนายน 2547 – พฤษภาคม 2548 : ผู้ร่วมวิจัย

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยของชาติ”  ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   พฤษภาคม – สิงหาคม 2549 : หัวหน้านักวิจัย

โครงการวิจัยโปรแกรมประเมินสุขภาพแพทย์ต้นแบบ”  โครงการรณรงค์รักษ์สุขภาพโดยใช้แพทย์เป็นต้นแบบ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    พฤษภาคม – ตุลาคม 2549 : หัวหน้าโครงการวิจัย

โครงการวิจัยการออกแบบและพัฒนาเปลือกระบบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์” ทุนเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตุลาคม 2549 – กันยายน 2550. : หัวหน้าโครงการวิจัย

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยระยะที่ 2”  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ตุลาคม 2549 – กันยายน 2550 : ผู้ร่วมโครงการ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศตำแหน่งวิชาการ (Academic Position System : APS)” สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ตุลาคม 2549 – กันยายน 2550. : รองหัวหน้าโครงการ

โครงการระบบสารสนเทศรักษ์สุขภาพโดยแพทย์ร่วมกับสหวิชาชีพ”  โครงการรณรงค์รักษ์สุขภาพโดยแพทย์ร่วมกับสหวิชาชีพ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    กรกฎาคม 2550 – มกราคม 2551 : หัวหน้าโครงการวิจัย

โครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลคู่ขนานของระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)” ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   สิงหาคม – ตุลาคม 2550 : หัวหน้าโครงการ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการกินอาหารเพื่อสุขภาพ”  โครงการรณรงค์รักษ์สุขภาพโดยแพทย์ร่วมกับสหวิชาชีพ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    กันยายน 2550 – มกราคม 2551 : รองหัวหน้าโครงการวิจัย

โครงการระบบสารสนเทศสำหรับการประเมินและวางแผนการกินอาหารเพื่อสุขภาพด้วยตนเอง”  โครงการรณรงค์รักษ์สุขภาพโดยแพทย์ร่วมกับสหวิชาชีพ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    กันยายน 2550 – มกราคม 2551 : หัวหน้าโครงการวิจัย

โครงการระบบการติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย และการประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย สำหรับระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)” ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   กันยายน 2550 – ตุลาคม 2551 : หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยระบบอิงความรู้สำหรับการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิจัย (A Knowledge-Based System for Selecting Statistics Appropriate in Research)” ทุนเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค-รินทรวิโรฒ  ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552. : หัวหน้าโครงการวิจัย

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบประเมินผลข้อเสนอการวิจัยและระบบสำรองข้อมูลคู่ขนาน สำหรับระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)” ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   เมษายน 2552 – มีนาคม 2553 : หัวหน้าโครงการ

โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตระยะที่ 1 เรื่องการใช้ระบบ NRPM-Ongoing Monitoring System (สำหรับผู้ประสานงานวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัย)” ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   สิงหาคม 2552 – กุมภาพันธ์ 2553 : หัวหน้าโครงการ

แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบอิงความรู้ทางการแพทย์ (Medical Knowledge-Based System)” ทุนงบประมาณแผ่นดิน 2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พฤศจิกายน 2552 – ตุลาคม 2553 : หัวหน้าแผนงานวิจัย

โครงการพัฒนาระบบงานย่อยเพื่อรองรับการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะและการบำรุงรักษาระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)” ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   เมษายน 2553 – เมษายน 2554 : หัวหน้าโครงการ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า สำหรับธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ (Development of Customer Relationship Management System for Inbound and Outbound Travel Agents)”   ทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : หัวหน้าโครงการ

โครงการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ และดูแลบำรุงรักษาระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) ระยะที่ 3” ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   พฤษภาคม 2554 –  พฤษภาคม 2555 : หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยระบบฐานข้อมูลมัลติมีเดียออนไลน์สำหรับการเรียนรู้หลักธรรมในพระไตรปิฎก (Online Multimedia Database System for Learning Dhamma in Tripitaka)”  ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนคริน-ทรวิโรฒ, เมษายน 2555 –  มีนาคม 2556: หัวหน้าโครงการวิจัย

โครงการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ และดูแลบำรุงรักษาระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) ระยะที่ 4” ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556 : หัวหน้าโครงการ

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรับข้อเสนอการวิจัยช่องทางเดียวของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT Single Window)” ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   สิงหาคม 2555 –  กันยายน 2555 : หัวหน้าโครงการ

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยระบบจัดการธุรกิจนำเที่ยวขนาดเล็ก (New Entrepreneurs Creation with the Small Travel Agents System  :STAS)”  ทุนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมจากผลการวิจัย เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปี 2555 : หัวหน้าโครงการวิจัย

“โครงการวิเคราะห์การป้องกันการเกิดอุทุกภัยโดยนำชุมชนมาเป็นส่วนร่วม กรณีศึกษา ชุมชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี”  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, มีนาคม 2555 – มีนาคม  2556 : ที่ปรึกษาโครงการ

โครงการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ และดูแลบำรุงรักษาระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ระยะที่ 5” ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   มิถุนายน 2556 –  มิถุนายน 2557 : หัวหน้าโครงการ

“โครงการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2556 -2559 ” สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กรกฎาคม 2556 – กันยายน 2556 : หัวหน้าโครงการ

“โครงการวิจัยระบบสารสนเทศการประเมินจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ (Ethics Evaluation Information System for Human Research Project)” ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนคริน-ทรวิโรฒ ปี 2556, สิงหาคม 2556 –  มกราคม 2557 : หัวหน้าโครงการวิจัย

“โครงการวิจัยระบบสารสนเทศการบริหารจัดการโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย (Information System for University Research Project Management)” ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2557, มีนาคม 2557 –  พฤษภาคม 2557 : หัวหน้าโครงการวิจัย

“โครงการวิจัยระบบสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย (Information System for University Intellectual Property Management)” ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2557, มิถุนายน 2557 –  พฤศจิกายน 2557 : หัวหน้าโครงการวิจัย

“โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประวัติสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ทุนสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มิถุนายน 2557 –  พฤศจิกายน 2557 : ที่ปรึกษาโครงการ

“โครงการวิจัยระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย (University Research Management System : URMS) ” ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2557, ตุลาคม 2557 –  มีนาคม 2558 : หัวหน้าโครงการวิจัย

“โครงการวิจัยระบบบริหารจัดการงานประชุมวิชาการและวารสารวิจัยมหาวิทยาลัย (University Research Journal and Academic Conference Management System)” ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-วิโรฒ ปี 2558, เมษายน 2558 –  กันยายน 2558 : หัวหน้าโครงการวิจัย

“โครงการวิจัยการทดสอบตลาดและวิเคราะห์หาแบบจำลองทางธุรกิจสำหรับระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย (Market Test and Business Model Analysis for University Research Management System (URMS)” ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2558, ตุลาคม 2558 –  มีนาคม 2559 : หัวหน้าโครงการวิจัย

“โครงการวิจัยระบบบริหารจัดการธุรกิจการผลิตสำหรับผู้ประกอบการสังคม (Manufacturing Management System for Social Entrepreneur)” ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2558, ตุลาคม 2558 –  มีนาคม 2559 : หัวหน้าโครงการวิจัย

“โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (Development of Database System for Public Sector Audit and Evaluation)” ทุนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), กุมภาพันธ์ 2559 – สิงหาคม 2559 : หัวหน้าโครงการ

“โครงการวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันพฤติกรรมศาสตร์ (Development of Measuring Instruments Database System in Behavioral Science Research Institute)” ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2559 : ผู้ร่วมวิจัย

โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยสำหรับผู้ดูแลระบบ (Improvement of University Research Management System (URMS) for  System Administrator)” ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรี-นครินทรวิโรฒ ปี 2560, สิงหาคม 2560 –  มีนาคม 2561 : ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

โครงการพัฒนาระบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”  ทุนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2563, มิถุนายน 2563 – ตุลาคม 2563 : ที่ปรึกษาโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม