ผศ.ดร. ประมวล ชูรัตน์

อาจารย์

pramual@g.swu.ac.th

ตารางสอน

วุฒิการศึกษา


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

 

ความถนัด / สนใจเป็นพิเศษทางวิชาการ


Medical image and signal processing

Pattern Recognition

Computer Vision

 

ผลงานทางวิชาการ


Choorat P., Sirikornkarn, C. and Pramoun, T. (2019).  License Plate Detection and Integral Intensity Projection for Automatic Finding the Vacant Of Car Parking Space. The 34th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2019). 2019, 23-26 June, Jeju, Korea (South), pp. 404-407.

ประมวล ชูรัตน์, จิรวัฒน์ สิริกรกาญจน์, ปิยมาภรณ์ ขวัญทองอินทร์, ปณรรยา แก้วพิลา และวีรัตน์ สิงห์ลอ. 2562. "ชุดทดสอบประสิทธิภาพปฏิกิริยาการตอบสนองของการมองเห็นและการได้ยิน". การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11 (EENET2019).  พระนครศรีอยุธยา, 15-17 พฤษภาคม 2562,  หน้า 299-302.

Choorat P., Petchot V. and Udomsak A. (2017). Circular Hough Transform and Integral Intensity Projection for Computing Automatic Footprint Arch Index. The 21st Computer Science and Engineering Conference 2017 (ICSEC 2017). 2017, 14-18 November, Bangkok, Thailand, pp. 60-64.

Choorat P., Thepsathit B., Kaosaiyananda V., Charoensuk A., Klimanee C. and Moungkhaodaeng A. (2017). Applied Integral Intensity Projection To Find The Numbers Of The Parking Spots. 2017- 9th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST2017). 2017, 1-4 February, Chonburi, Thailand, pp. 328-331.

โครงการการวัดตัวบ่งชี้ฝ่าเท้าด้วยกระบวนการประมวลผลภาพ (หัวหน้าโครงการ) ทุนวิจัย: เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 (กันยายน 2559 – ตุลาคม 2560)

ตำรา: การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing)

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 TitleSize