อาจารย์ สุทธิพันธ์ อักษรเนียม

อาจารย์

suttipan@g.swu.ac.th

ตารางสอน

วุฒิการศึกษา


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ความถนัด / สนใจเป็นพิเศษทางวิชาการ


ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System)

Internet of Things 

เทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard Disk Drive Technology)

 

ผลงานวิจัย


Suttipan Aksornniem and Rardchawadee  Silapunt,"A   Comparison of Heating Techniques for Temperature-Dependent Read Layers in HGA Assembly" 33rd Electronic Engineering Conference,1-3 December 2010, Chaingmai, Thailand.

Suttipan Aksornnium, Orrathai Watcharakitchakorn, and Rardchawadee Silapunt," A Study of Radiation Heating during the Curing Process of Head Gimbal Assembly" TENCON2011, 21-24 November 2011, Bali, Indonesia.

Suttipan Aksornniem," The Study of the Number of Free Electron Bandfilling Effect at Different Flying-Height in TEAMR " ECTI-CON2019, 10-13 July 2019, Pattaya, Thailand. 

Suttipan Aksornniem, Rardchawadee Silapunt, and Melvin M. Vopson, "Trapping Electron-Assisted Magnetic Recording Enhancement via Dielectric Underlayer Media" IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, VOL. 50, NO. 10, 2014.

Suttipan Aksornniem, Richard F. L. Evans, Roy W. Chantrell, and  Rardchawadee Silapunt, " Magnetic Switching in BPM, TEAMR, and Modified TEAMR by Using Dielectric Underlayer Media " IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, VOL. 52, 2015.

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 TitleSize