ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร

อาจารย์

somphop@g.swu.ac.th

ตารางสอน

วุฒิการศึกษา


Doctor of Philosophy (Ph.D) in Electronics and Electrical Engineering, University of Southampton, UK

 

ความถนัด / สนใจเป็นพิเศษทางวิชาการ


Digital circuit design

Cell transfection,

Sonoporaiton and electroporation

Embedded system and applied biomedical applications

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 TitleSize