อาจารย์ ดร. กฤษฎา เล่งเวหาสถิตย์

อาจารย์

krisdal@g.swu.ac.th

ตารางสอน

วุฒิการศึกษา


Doctor of Philosophy in Electrical Engineering, University of Southern California, U.S.A

Master of Science in Electrical Engineering, University of Southern California, U.S.A

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ความถนัด / สนใจเป็นพิเศษทางวิชาการ


Image Processing

Video Compression

Agile Software Development

 

ผลงานวิจัย


J.Kosmach, K. Lengwehasatit, D.Veselinovic, G.Sherwood, R.Neff, “Introduction to the OpenCORE Video Components used in the Android Platform”, 1st Int'l Workshop on Video Coding and Video Processing, Huawei, Oct. 2008.

K. Lengwehasatit and A. Ortega, “Probabilistic Fast Matching Algorithm for Motion Estimation", IEEE Trans. On Circuit and Systems for Video Technology, Vol. 11, pp. 139-152, Feb. 2001.

K. Lengwehasatit and A. Ortega, “Complexity-Distortion Tradeoffs in Pattern Matching based on Probabilistic Partial Distance Techniques", In Proc. of DCC'99, Snowbird UT, Mar 1999.

K. Lengwehasatit and A. Ortega, “DCT Computation Based on Variable Complexity Fast Approximations", In Proc. of ICIP'98, Chicago IL, Oct 1998.

K. Lengwehasatit and A. Ortega, A. Basso and A. Reibman, "A Novel Computationally Scalable Algorithm for Motion Estimation", In Proc. of VCIP'98, San Jose CA, Jan 1998.

K. Lengwehasatit and A. Ortega, "Distortion/Decoding Time Tradeoffs in Software DCT-based Image Coding", In Proc. of ICASSP'97, Munich, Germany, April 1997.

K. Lengwehasatit and A. Ortega, “DCT Computation with Minimal Average Number of Operations", In Proc. of VCIP'97, San Jose CA, Feb 1997.

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 TitleSize