รศ.ดร. สุรนันท์ น้อยมณี

อาจารย์

suranan@g.swu.ac.th

ตารางสอน

วุฒิการศึกษา


วิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (เซนเซอร์ทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศน์ กรุงเทพมหานคร

 

ความถนัด / สนใจเป็นพิเศษทางวิชาการ


การออกแบบระบบดิจิทัล (Digital System Circuit Design)

การออกแบบโปรแกรมวิเคราะห์และจำลองระบบสายอากาศดาวเทียม (Design of Satellite Antenna Analysis and Simulation Programming)

การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายความเร็วสูง (WiMAX System Design)

การออกแบบเซนเซอร์ทางการแพทย์ (Medical Sensors Design)

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal Processing)

การประมวลผลภาพสำหรับนิติวิทยาศาสตร์ (Digital Image Processing for Forensic Science)

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Circuit Design)

อาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตและการป้องกันสำหรับนิติวิทยาศาสตร์ (Cyber Crime and Protection for Forensic Science)

การออกแบบโซล่าเซลล์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (Solar Cell Design for Industry Level)

การออกแบบเซมิ-โซลิดสเตทแบตเตอรี่ (Semi-Solid State Battery Design)

 

ผลงานวิจัย


Medical sensors for remote sensing medical data (ICT Project)

Intelligent Power Distribution Unit (PDU) for Enclosure Systems, Agistek Company Limited (ICT Project)

โครงการนาร่องการพัฒนาแบตเตอรี่และสถานีชาร์จเร็วสาหรับมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทย(หัวหน้าโครงการวิจัย) ทุนวิจัยจากกระทรวงอุตสาหกรรม 8,999,999 บาท

โครงการรถมอเตอรไซด์ไฟฟ้าเพื่อชาติสู้ COVID-19 (ผู้ร่วมวิจัย) ทุนวิจัยจาก บริษัท ปตท.จำกัด จำนวนเงิน 50,000,000 บาท

การพัฒนารถพยาบาลอัจฉริยะ (ผู้ร่วมวิจัย) ทุนวิจัยจาก กสทช. จำนวนเงิน 4,500,000 บาท

การพัฒนาเสื้อเกาะอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการฝึกซ้อมการต่อสู้แบบประชิดตัวของผู้รักษากฎหมายโดยใช้อุปกรณ์สมองฝังตัว (ผู้ร่วมวิจัย)  ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวนเงิน 150,000 บาท

การพัฒนาเครื่องวัดไฟฟ้าหัวใจชนิดความละเอียดสูง 12 ลีด (ผู้ร่วมวิจัย) ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ จำนวนเงิน 300,000 บาท

การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กสาหรับช่วยผู้ป่วยที่หัวใจวายเฉียบพลัน (ผู้ร่วมวิจัย) ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวนเงิน 180,000 บาท

การพัฒนา Cardiac Mapping ชนิดความละเอียดสูงโดยใช้โมดุลอีเคจี 12 ช่อง (ผู้ร่วมวิจัย) ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวนเงิน 300,000 บาท

การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้าตาลทรายโดยโมเดลพลวัตสาหรับโรงงานน้าตาลไทย (หัวหน้าโครงการวิจัย) ทุนวิจัยจาก อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนเงิน 2,650,000 บาท สถานะ: งานวิจัย

ระบบควบคุมการเผาเซรามิคขนาดกลางสาหรับโรงงานผลิตเซรามิคจังหวัดลาปางโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดเฉพาะทาง (หัวหน้าโครงการวิจัย) ทุนวิจัยจาก อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนเงิน 760,000 บาท

การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยโดยใช้การเฝ้าสังเกตสัญญาณชีพผ่านระบบไวแม็ก (หัวหน้าโครงการวิจัย) ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนเงิน 270,000 บาท

การพัฒนาระบบการปรึกษาแพทย์ทางไกลสาหรับวินิจฉัยโรคผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (หัวหน้าโครงการวิจัยโครงการย่อย) ทุนวิจัยจาก กสทช. จำนวนเงิน 1,750,000 บาท

การสังเคราะห์กรดฟอสฟอริกสาหรับใช้ในการประมวลผลภาพรังสีเอ็ก (ผู้ร่วมวิจัย) ทุนวิจัยจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จำนวนเงิน 260,000 บาท

การพัฒนาข้อสังเกตด้านสิ่งแวดล้อมบางประการเกี่ยวกับสุขภาพ (พัฒนาต้นแบบใน ระดับห้องปฏิบัติการ) (หัวหน้าโครงการวิจัย) ทุนวิจัยจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC) จำนวนเงิน 240,000 บาท

ระบบการเฝ้าสังเกตสัญญาณชีพผ่านเทคโนโลยีไร้สาย (โครงการระยะที่ 1) (หัวหน้าโครงการวิจัย) ทุนวิจัยจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จำนวนเงิน 500,000

การพัฒนาอุปกรณ์สาหรับศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าและการเปลี่ยนเฟสในโลหะ ณ อุณหภูมิสูง (หัวหน้าโครงการวิจัย) ทุนวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะแห่งชาติ (MTEC) จำนวน 200,000 บาท

การพัฒนาเครื่องวัดไฟฟ้าหัวใจผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนเงิน 38,000 บาท

การวัดเสียงหัวใจสาหรับการวินิจฉัยผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) ทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จำนวนเงิน 987,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 TitleSize