อาจารย์ อาคม ม่วงเขาแดง

หัวหน้าภาควิชา

arkhomm@g.swu.ac.th

ตารางสอน

วุฒิการศึกษา


วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมศาสตร์ .มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ .มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 

ความถนัด / สนใจเป็นพิเศษทางวิชาการ


Microcontroller and Embedded System

Computer Programming and Optimization (Genetic Algorithms)

Image Processing (Pattern Recognition)

Internet of Thing

 

ผลงานทางวิชาการ


โครงการการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (ผู้ร่วมวิจัย) ทุนวิจัย สำนักคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2562

การพัฒนาเสื้อเกราะอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการฝึกซ้อมยิงปืนของผู้บังคับใช้กฏหมายด้วยอุปกรณ์ชนิดฝังตัว (หัวหน้าโครงการวิจัย) ทุนวิจัย งบประมาณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2562.

เครื่องกัดแผ่นลายวงจร (หัวหน้าโครงการวิจัย) ทุนวิจัย เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับเครื่องบินสำรวจอัตโนมัติแบบไร้คนขับโดยใช้ระบบดาวเทียมนำทาง (ผู้ร่วมวิจัย) ทุนวิจัย   เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554

ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรสำหรับมะพร้าวน้ำหอมสดเพื่อการส่งออก (ผู้ร่วมวิจัย) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (จบโครงการระยะที่ 1) ทุนวิจัยสวก ปีงบประมาณ 2553

เครื่องคัดแยกผลไม้โดยการตรวจสอบแบบอัตโนมัติโดยใช้ลักษณะสีของผิว (ผู้ร่วมวิจัย) ทุนวิจัย   เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2552

โปรแกรมวัดสัญญาณและอัตราการเต้นของชีพจรโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ผู้ร่วมวิจัย) ทุนวิจัย   เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2550

การระบุลายนิ้วมือโดยใช้รูปแบบทิศทางของลายเส้นลายนิ้วมือ (ผู้ร่วมวิจัย) ทุนวิจัย เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2549

พัฒนาโปรแกรมสำหรับชุดทดลองวงจรดิจิตอลโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ผู้ร่วมวิจัย) ทุนวิจัย เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2548

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 TitleSize